RODO

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zawartych umów w ramach działalności sprzedaży instalacji fotowoltaicznych. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy.
 2. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi.
 3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane, przede wszystkim:
  a) Wybranemu przez Administratora przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych.
  b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności.
  c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych.
  d) Dostawcom elementów do instalacji fotowoltaicznych oraz firmom montażowym w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania współpracy
  e) Gestorom sieci oraz wszystkim wymaganym prawem instytucjom, które należy powiadomić w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych.
 5. Podmiotom wskazanym w pkt 4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
 8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@biogol.pl bądź listownie na adres: GK4 Food Sp.z o.o., Wojska Polskiego 13, 72-320 Trzebiatów.